Humanisasi dalam Tujuan Pendidikan Islam

  • Munawar Munawar STAI HASANUDDIN PARE
Keywords: humanisasi, tujuan pendidikan

Abstract

Islam adalah ajaran agama yang diturunkan oleh Allah swt, kepada hamba-Nya melalui para Nabi dan Rasul. Islam memuat ajaran yang komprehensif yang tidak sebatas pada aspek ritual saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan.Setiap proses yang dilakukan dalam pendidikan harus dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan. Tanpa diawali dengan arah tujuan yang jelas, tentunya hasil dari pendidikan tidak akan menemui keberhasilan yang memuaskan. Tujuan pendidikan secara umum adalah mewujudkan perubahan positif (positive change) yang diharapkan ada pada peserta didik setelah menjalani proses pendidikan, baik perubahan pada tingkah laku individu ataupada kehidupan pribadinya dan pada kehidupan masyarakat maupun terhadap alam sekitarnya di mana subjek didik menjalani kehidupan sehari-hari.Tujuan pendidikan dalam Islam, antara lain untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi, baik sebagai ‘abdullah(hamba Allah yang senantiasatunduk dan patuh kepada aturan dan kehendak-Nya serta hanya mengabdi kepada-Nya) maupun sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang menyangkut pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, dalam keluarga, dalam masyarakat dan terhadap alam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Daftar Putaka
Abdullah, Abd ar-Rahman Saleh. Tt. Edutional Theory Qur’anic Out Look. (Makkah al-Mukarromah, Ummu al-Qura University)
An-Nahlawi, Abd Rahman.1992.Prinsip-prinsip Pendidikan Islam. (Bandung: Diponegoro)
At-Taumi Asy-Syaibani, Umar Muhammad. Tt. Falsafah At-Tarbiyah Al-Islamiyah. (Tripoli: Asy-Syirkah Al-‘Ammah li An-Nasyr wa At-Tauzi’)
Aththabathaba’i, Muhammad Husain. 1983. Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an. (Beirut: Muassasah Al-A’lami)
Darajat, Zakiyah. 1982. Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Depag)
Jalal, Abd Fatah.1998. Asas-asas Pendidikan Islam. (Bandung: Diponegoro
Langulung,Hasan. 1993.Azas-azas Pendidikan Islam. (Jakarta: Pustaka Al-Husna)
Muhaimin.2012. Paradigma Pendidikan Agama. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
________. 2010. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa)
Naquib Al-Attas, 1979, Aim and Onjectives of Islamic Education, (Jeddah:King Abdul Aziz University)
Nizar, Samsul. 2008. Memperbincangkan Dinamika: Intelektual dan Pemikiran HAMKA tentang Pendidikan Islam. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group),
Roqib,Moh. 2009.Ilmu Pendidikan Islam. (Yogyakarta: PT Cemerlang)
__________.2003.Pendidikan Perempuan. (Yogyakarta: Gama Media dan STAIN Purwokerto Press)
Shihab, M. Quraisy.1999. Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. (Bandung: Mizan)
Sukring.2013.Pendidik dan Peserta Didik Dalam Pendididkan Islam. (Yogyakarta: Graha Ilmu)
Yasin, A. Fatah.2008. Metodologi Pendidikan Islam.(Malang: PuSaPoM
Published
2017-06-06